Nieuws

Dank aan Milki hoevewinkel

We danken Milki voor de gift van 60 ijsjes-sneeuwmannen aan onze bewoners. Die hebben gesmaakt.

http://www.hoevewinkelmilki.com/

Dank aan Leonidas Gistel

We kregen nog een laat berichtje van de Sint, dat er bij Leonidas in Gistel een chocoladen sint stond te wachten van maar liefst 1,8kg. Die wordt straks verloot onder één van onze leefgroepen.

Dank aan 5STW SIGO

Vier leerlingen uit het 5de STW van SIGO Gistel hebben in het teken van hun project rond goede doelen, gekozen voor Arcade. De vier meiden werkten een moodboard uit vol positieve quotes, om onze jongeren een hart onder riem te steken in deze corona-tijden. Deze zal opgehangen worden op een zichtbare plek in de leefgroep en kan verder aangevuld en gepersonaliseerd worden met foto’s en quotes van de jongeren.

Twee leerlingen overhandigen de moodboard aan collega Iris.

Leuk initiatief, waarmee je ons ook steunt

Soetkin aan het woord

Onlangs ben ik gaan samenwonen met mijn zus in hartje Oostende. Een eigen stek inrichten, iets waar ik al lang naar uitkeek. Mijn liefde voor tweedehandsspullen bleef echter kriebelen. Te veel spullen, te weinig plaats! Zo groeide het idee om via mijn pagina op Instagram anderen blij te maken met mijn oog voor leuke stuks! De opbrengst geef ik met veel liefde aan kinderen die een extra kans kunnen gebruiken via vzw Arcade. Zij zetten zich in vanuit bijzondere jeugdzorg in voor kwetsbare jongeren. Elke dag komt er minstens 1 nieuw item online aan een heel zacht prijsje.

Hartelijk dank aan Cera

 Mede dankzij de financiële steun van de coöperatie Cera kon de tuin van Sepia  omgetoverd worden tot een leuke plaats voor de kinderen dankzij de plaatsing van een klim- en glijtoren.

Foto: Mark Vansevenant

Op de foto zien we van links naar rechts directeur Luc Wicke en de bestuursleden van RAR Cera Oostende Luc Sticker, voorzitter Nicole Vergote en Michel Vanhevel (MVS).

Hulpverlening vertrekt vanuit de mensvisie

Onze mensvisie is de basis voor onze wijze van handelen en denken en vertrekpunt voor de hulpverlening. Het erkennen en respecteren van de cliënt als persoon is de voorwaarde voor elke hulpverlening.

Hulpverlening is een proces

  • Proces tussen cliënt/cliëntsysteem en hulpverlener, waarbij verschillende actoren betrokken zijn, die elkaar wederzijds beïnvloeden, terwijl elk van hen ook tezelfdertijd persoonlijk ontwikkelt.
  • De hulpverlening is vraaggericht en speelt in op de hulpvra(a)g(en) van het cliëntsysteem of van andere hulpverleners. Uitgangspunt is een gedeelde hulpvraag, een akkoord rond de hulpvraag en het hulpaanbod. De eigenheid van de bijzondere jeugdzorg brengt soms mee, dat het cliëntsysteem of één van de actoren niet akkoord is met de vertaling van of met de hulpvraag door derden (bv. verwijzer, andere hulpverlener, andere betrokkene). Respect daarvoor kan een vertrekpunt zijn voor hulpverlening.
  • Meerzijdige partijdigheid [1] moet ervoor zorgen dat iedereen zich binnen de hulpverlening kan terugvinden. Het is een basishouding, die de hulpverlener ten allen tijde aanneemt (zowel in directe begeleiding als op overlegmomenten).
  • Niettegenstaande binnen de hulpverlening veel aandacht gaat naar het contact op zich, is hulpverlening doelgericht, planmatig en intensief. De hulpverlener binnen BJB kan niet enkel afwachten op wat er komt. Hij moet een actieve houding aannemen en respectvol met weerstand weten om te gaan.
  • Hulpverlening is een proces met als eindpunt, dat de geboden hulpverlening niet meer noodzakelijk is of dat er doorverwezen wordt naar andere of meer gepaste hulpverleningsvormen.

Hulpverlening vertrekt vanuit gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en cliëntsysteem houdt in dat de betrokkenen een open dialoog kunnen aangaan. Binnen die open dialoog is informatie een onmisbare pijler. Zonder daarom directief of confronterend te werk te gaan, heeft de hulpverlener aandacht om alles te vertalen naar het cliëntsysteem, rekening houdend met het recht op privacy en bescherming van de persoonsgegevens van de diverse betrokkenen. Hierbinnen situeert zich ook het recht op beklag, waarrond de cliënt door de voorziening geïnformeerd wordt.

Blijvend appelleren aan de betrokkenheid van alle partijen is essentieel binnen de hulpverlening. Elke partij is deskundig binnen de relatie. Het cliëntsysteem is ervaringsdeskundig vanuit eigen ervaringen; de hulpverlener kan bogen op zijn professionele kennis. Gelijkwaardigheid houdt dus ook in, dat de gesprekspartners van elkaar kunnen leren.

Hulpverlening is zorg op maat

Uitgaande van de specifieke context van de cliënt, zal elke hulpverlening gepersonaliseerd worden. Zorg op maat steunt op creativiteit, inventiviteit en professionele kennis om in samenspraak met de cliënt een optimale hulpverlening uit te bouwen. Zorg op maat respecteert het tempo van de cliënt en laat hem zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen aandeel in de probleemoplossing opnemen.

Anderzijds is zorg op maat ook soms ‘bemoeizorg’. We mogen het cliëntsysteem niet aan zijn lot overlaten. Binnen de gegevenheid van zelfbeschikking moeten we als hulpverlener soms tussenkomen met zorg en ons de vraag stellen wat noodzakelijk is en wat we kunnen bieden. Hier ook dient de hulpverlener een actieve houding binnen de begeleiding aan te nemen.

Hulpverlening doet beroep op positieve krachten

In hulpverlening draait het niet alleen om het veranderen of verminderen van disfunctioneel gedrag, maar ook om het bevorderen en ontwikkelen van ontwikkelingsmogelijkheden. Het gaat hier om een actief op zoek gaan naar de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving om hem greep te laten krijgen op de eigen situatie. Als hulpverlener moet men oog hebben voor de inzet van het cliëntsysteem en deze als zodanig ondersteunen en stimuleren.

Hulpverlening heeft grenzen en stelt grenzen

Niettegenstaande de hulpverlening vraaggericht gestuurd wordt, heeft de voorziening een eigen hulpverleningsaanbod, waarbinnen het onterecht is te pretenderen dat alle vragen beantwoord kunnen worden. De mogelijkheden en beperkingen hangen samen met organisatie, structuur, middelen en personen. Hierbinnen heeft ook de overheid haar verantwoordelijkheid in het optimaliseren van de hulpverlening.

Het is dan ook belangrijk, dat de voorziening zich duidelijk profileert in het welzijnslandschap. Hierdoor krijgen gebruikers en verwijzers een zicht op de mogelijkheden en de grenzen van het aanbod binnen het kader van BJB (cfr. supra).

De voorziening heeft een pedagogisch concept, waarbinnen ze ook grenzen stelt. Het is belangrijk dat de cliënten daaromtrent duidelijk geïnformeerd worden en hierover een open dialoog kunnen aangaan. Het uitgangspunt is wederzijds respect.

Hulpverlening betekent ook mensen wijzen op grenzen van de maatschappij en samen op zoek gaan hoe daar mee om te gaan.

Binnen onze hulpverlening worden we geconfronteerd met mogelijks tegenstrijdige belangen van de verschillende actoren. Niettegenstaande de belangen van alle partijen erkend en behartigd worden, is het belang en de veiligheid van het kind/jongere de centrale handelingsrichtlijn, ook al kan dit tegen de belangen van andere betrokkenen ingaan of niet gelijklopen met de beleving van het kind/jongere zelf. In dit alles is open dialoog voeren belangrijk en kan het een aanzet betekenen positief met deze spanningsvelden om te gaan.

De hulpverlener bewaakt zichzelf in het niet overschrijden van zijn professionele relatie met het cliëntsysteem [2]. Wanneer zijn eigen integriteit, gezondheid en veiligheid in het gedrang komen, stelt hij dit bespreekbaar met de cliënten.

Naast het (gedeeld) beroepsgeheim heeft de hulpverlener ook een meldingsplicht, waarrond hij de betrokkenen informeert. Open dialoog en overleg is de invalshoek.

------------------------------------------------------------------------------------

[1] meerzijdige partijdigheid is de houding van de hulpverlener, die erin bestaat aanspreekbaar te zijn voor en betrokken te zijn op iedereen die zou kunnen worden getroffen door zijn interventies. Dit veronderstelt respectvolle betrokkenheid vanwege de hulpverlener op ieder voor wie zijn interventies consequenties kunnen hebben, zonder daarbij iemand uit te sluiten. Het is de bereidheid de belangen van elke betrokken partij onder ogen te willen zien. De hulpverlener moet bereid zijn te zien, dat elke betrokken partij onrecht heeft ondergaan en dat elke betrokken partij inspanningen doet om gepast zorg te dragen voor anderen.

[2] Binnen het Minoriusproject wordt dit als volgt geëxpliciteerd : - dat de hulpverlener geen financiële of materiële voordelen haalt uit zijn hulpverleningsrelatie (buiten zijn loon) - dat de hulpverlener geen seksueel of ander misbruik maakt van de cliënt